خط مشی شرکت نورد آریا تابان ایرانیان

شركت نورد آریا تابان ایرانیان به عنوان یکی از تولید کنندگان محصولات کیفی در بازار در كشور، اساسي‌ترين هدف خود را بهبود مستمر كيفيت فعاليت‌ها با حفظ کرامت نیروهای توانمند شرکت، به منظور افزايش رضايت‌مندي مشتريان و ساير طرفهاي ذينفع قرار داده ‌است. استقرار، نگهداري و بهبود سيستم يکپارچه مديريت شامل سيستم مديريت کيفيت، سيستم مديريت زيست محيطي و سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي، تامين کننده اين هدف است. مديريت شرکت به منظور بهبود مستمر اثربخشي اين سيستمها، اجراي سياست‌هاي اولويت‌بندي شده زير را مد نظر قرار داده ‌است:

۱- گسترش آگاهي، مسئوليت و توان مندي کارکنان با:

   • آموزش سيستماتيك مهارتهاي شغلي، ايمني و بهداشت حرفه اي و جنبه هاي زيست محيطي .

   • جلب مشاركت بيشتر آنان در تحقق اهداف و تصميم‌گيري‌ها از طريق سيستم‌هاي انگيزشي .

   • ترويج صداقت، وجدان كاري و پايبندي به تعهدات از طريق نظارت پيگير و قاطعانه رده‌هاي سرپرستي .

   • پيشگيري از ايجاد زمينه براي هرگونه مفاسد اداری .

۲-تقويت و تثبيت موقعيت شرکت در بازار با:

   • ايجاد بيشينه تنوع در محصولات.

   • افزايش صادرات و گشايش بازارهاي جديد.

۳-حفظ و بهبود ايمني و بهداشت کارکنان، پيمانکاران و بازديدکنندگان از طريق :

   • شناسايي خطرات قابل پيش بيني و حصول اطمينان از اجراي سازوکارهاي پيشگيرانه مناسب .

   • حفظ و بهبود آمادگي کارکنان براي عکس العمل مناسب در حوادث و شرايط اضطراري .

   • التزام به قوانين و مقررات ايمني و بهداشت حرفه اي مرتبط .

   • حصول اطمینان از در دسترس بودن و استفاده از لوازم حفاظت فردی.

   • حفظ آراستگی کارکنان و مراعات نظم و ساماندهی محیط های کاری.

۴- افزایش بهره‌وری تمامی واحدها از طریق :

   • افزایش بهره وری کارکنان

   • کنترل مصارف (مواد، انرژی، آب و … )

۵-ایفای تعهدات اجتماعی و ادای مسئولیت های قانونی در قبال محیط زیست ازطریق:

   • شناسایی جنبه های زیست محیطی و حصول اطمینان از اجرای سازوکارهای کنترلی یا پیشگیرانه مناسب .

   • حذف یا كاهش پیامدهای زیست محیطی در فعالیت هائی كه منجر به آلودگی آب رودخانه كارون می شود .

   • مد نظر قرار دادن جنبه های زیست محیطی در طرح های توسعه .

   • مدیریت مصرف انر‍ژی و مواد در جهت كاهش آلاینده‌ها .

   • مدیریت پسماند ها در جهت کاهش پیامدهای زیست محیطی .

   • بهسازی محوطه های بلا استفاده از طریق ایجاد فضای سبز .

   • الزام و تشویق پیمانكاران به برخورد مسئولانه با مسائل زیست محیطی .