خط مشی منابع انسانی شرکت نورد آریا تابان ایرانیان

نظر به جایگاه و اهمیت منابع انسانی در نیل به اهداف عالیه شرکت، سیستم مدیریت منابع انسانی در شرکت نورد آریا تابان ایرانیان طراحی و استقرار یافته است.

به کارگیری تکنیک‌های نوین در جذب و استخدام نیروی انسانی شامل آموز‌ش‌ها و روش‌های نوین مصاحبه استخدامی و راهنمایی و روش‌های سازگاری نیروی جذب شده با محیط کار، شرایط مناسب‌تری برای فرآیند جذب فراهم نموده است.

تعریف و تدوین شایستگی‌ها و شناسنامه‌های شغلی کامل در کنار مجموعه‌ای از روش‌های مدرن و آئین نامه‌ها و مقررات استخدامی مبنای مناسبی را برای مدیریت عملکرد در سازمان‌ ایجاد نموده است.

کارآیی نیروی انسانی تحت یک سیستم مدیریت و ارزیابی عملکرد که در جهت اهداف و برنامه‌های عالی سازمان طراحی شده است، هماهنگی و اثربخشی بی‌نظیری را با به کارگیری سیستم آموزشی فعال و پویا در نیل به این اهداف پدید آورده است.

سیستم‌های ارتباطی مکانیزه و گسترده در داخل سازمان پشتیبانی کننده و سرعت دهنده این مجموعه هماهنگ و کارا می‌باشد. شرکت نورد آریا تابان ایرانیان با تکیه بر نیروی انسانی آزموده، متخصص و با انگیزه راه دشوار خویش را در نیل به قله‌های پیشرفت و سرافرازی با افتخار طی می‌نماید.