منشور اخلاقی شرکت نورد آریا تابان ایرانیان

کارکنان شرکت نورد آریا تابان ایرانیان، در راستاي ايفاي نقش سازماني خويش و ارتقاء اثر بخشي و كارآمدي و فراهم نمودن محيطي پويا ، سالم و پرنشاط، اصول و ارزش هاي اخلاقي زير را در جهت تعالي سازمان بعنوان منشور اخلاقي خود برگزيده اند:

۱- پایبندی به ارزش های اخلاقی و رعايت اصول تعهد ، صداقت ، اعتماد ، صراحت و صميميت

۲- درك صحيح اهداف سازمان و تلاش در جهت همسويي اهداف فردي با اهداف سازماني.

۳- استفاده بهينه از منابع و امكانات شركت و جلوگيري از اسراف با رعايت صرفه جويي خردمندانه و دلسوزانه.

۴- مسئوليت پذيري و پايبندي به فرهنگ نقدپذيري ، تعهد به پاسخگويي در قبال وظايف .

۵- انتقال دانش، تجربه و توانمندي هاي خويش با سعه صدر و صداقت به ساير همكاران.

۶- پرهيز از تعصبات قومي، جنسي، نژادي ،مذهبي و تلاش در جهت عدم تاثير اين تعصبات در روابط انساني.

۷- استفاده صحيح از اختيارات و مسئوليت در هر رده سازماني با رعايت اخلاق حرفه اي در جهت تعالي سازمان.

۸- ترويج سلامت اداري و رعايت رازداري و حفظ اسرار سازماني.

۹- رعايت احترام، ادب، متانت و خوشرويي نسبت به همكاران و پيشكسوتان..

۱۰- استفاده از پوشش مناسب مطابق با فرهنگ عمومي جامعه.

۱۱- احترام به حقوق همكاران و ايجاد فرهنگ اعتماد متقابل.

۱۲- حضور به موقع در محل كار و رعايت انضباط اداري.

۱۳- متعهد به اصول سه گانه مديريت كيفيت شامل بهبود مستمر، مشاركت كاركنان و رضايت مشتري.