انواع نبشی

پروفیلی که سطح مقطع آن دو ضلع عمود بر هم باشد نبشی نام دارد که در سازههای متفاوت استفاده میشود. این مقطح یکی از مهمترین مصالح و پروفیلهای ساختمانی است که به شکل مرکب و منفرد در پروژههای عمرانی، ساختمانی و صنعتی استفاده میگردد. علاوه بر این میتوان از نبشی به صورت ترکیبی و با استفاده از وسایل و سازههای دیگر استفاده نمود. نبشی را در نقشههای ساختمانی با L نشان میدهند واگر بال مساوی باشد پس از حرف L سایز بال را درج میکنند به عنوان مثال L200 یعنی نبشیهای بال مساوی با اندازه بال 200 میلیمتر و اگر بالها نامساوی باشند سایز هر دو بال به صورت ضرب کنار هم درج میشود مثل L200*100 یعنی نبشی بال نامساوی که یک بال آن 200 میلیمتر و یک بال آن 100 میلیمتر است. نبشیها به صورت پرسی و فابریک تولید و عرضه میشوند.

نبشی اساسی ترین نوع فولاد رول شده هست. نبشی با خم کردن یک زاویه در یک قطعه فولادی تشکیل می شود.نبشی به شکل L است. رایج ترین نوع زوایای فولادی در زاویه 90 درجه است. طول پاهای "L" می تواند مساوی یا نابرابر باشد. نبشی های فولادی برای مصارف مختلفی در تعدادی از صنایع استفاده می شود. قاب بندی یکی از رایج ترین موارد استفاده برای نبشی فولادی است، اما از نبشی برای براکت ها، تریم، آرماتورها و بسیاری موارد دیگر نیز استفاده می شود. هرچه زاویه فولاد بزرگتر باشد، وزن و فشار بیشتری را می تواند تحمل کند.

انواع نبشی

نبشی برای متصل کردن پلها به ستونها و یا متصل کردن تیرآهن به بیمهای باربر و برای متصل کردن ستونها به صفحات در فنداسیون مورد استفاده قرار میگیرد. برای ساخت ستون خرپا نیز میتوان از نبشی استفاده کرد . از نبشیهایی با ابعاد ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر برای تمام مصارف ذکر شده در بالا استفاده میشود. بنابراین اینها برخی از کاربردهای نبشی هستند. این محصولات به دو صورت شاخهای و لقمه (خرد) در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرند.