انواع ناودانی

به مقاطعی به شکل یو ناودانی می گوییم که از مهم ترین پروفیل های صنعتی و ساختمانی می باشد. ناودانی ها از لحاظ فرآیند تولید به دو دسته کلی تقسیم می شوند: 1- ناودانی نورد شده 2- ناودانی پرسی

بیشتر