نبشی با ناودانی چه تفاوتی دارند؟

ضمن اینکه از نظر شکل ظاهری، استاندارد تولید و فاکتورهایی از این دست نیز تفاوت‌هایی بین نبشی و ناودانی وجود دارد. نکته مهمی که در زمان خرید نبشی و مقایسه قیمت آن با قیمت ناودانی باید به آن توجه کنید.

بیشتر